Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 
van “Rijschool Kit van den Anker” 

Artikel 1

De rijschool moet zich aan de volgende afspraken houden:

1. Je krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen ( WRM ). Zo heeft hij of zij onder andere een geldig `instructeurcertificaat `.

2. Je krijgt les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.

3. Je examen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd.

4. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag met bijlagen toesturen en de kosten voldoen aan het exameninstituut.

5. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen doet in een andere auto van een eenzelfde of van een gelijkwaardig type.

6. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk zijn een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

Artikel 2

Ook jij moet je aan enkele afspraken houden:

1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.

2. Je mag eens een rijles afzeggen of verschuiven, ook blokuren bij een pakketcursus. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur niet meegerekend.

3. Afzeggen en verschuiven kan zowel per e-mail of telefonisch.

4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaalt. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis.

5. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Artikel 3

Over de betaling van de rijles en examens gelden ook enkele regels:

1. Het is gebruikelijk dat je per praktijk een contant bedrag voldoet en dat je bij het ontvangen van theorieboeken en ander materiaal contant hiervoor betaalt. Je mag ook schriftelijk met je rijschool afspreken om op andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank of giro.

2. Heb je wel een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een pakketopleiding) afgesproken, dan dienen die in zijn geheel of in twee of drie termijnen te worden voldaan.

3. Het kan gebeuren, dat de lestarieven, terwijl je al lessen volgt, door de rijschoolhouder worden verhoogd. Je hebt dan het recht om zonder extra kosten met de opleiding te stoppen.

4. In de leskaarten dienen de betaalde lessen te worden afgetekend. Bewaar deze leskaart goed, want de leskaart dient als bewijsmateriaal in geval van een geschil.

5. Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je 14 dagen na de achterstand c.q. na 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,00 administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. 
c. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen.  

Artikel 4

Rij(her)examen:

1. We gaan er van uit, dat je bij de examenaanvraag samen met je instructeur alle benodigde papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen betaald is.

2. Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen twee weken nadat je het examen hebt aangevraagd een en ander bij CBR, te hebben aangevraagd ( zie onder ‘afspraken waaraan de rijschool zich moet houden ‘).

3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:

Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Je moet die kosten bijvoorbeeld dragen als jouw examen niet kan doorgaan omdat je dan met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantiedata aan jouw rijschool schriftelijk had doorgegeven.

Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen ( zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs ), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen.

Artikel 5

Annulering examen:

1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen.

2. Autorijschool Kit van den Anker heeft een unieke service. In twee gevallen krijg je als je het examen niet kunt (uit)rijden op jouw verzoek van jouw rijschool een nieuw examen, plus een rijles, zonder iets hiervoor te hoeven betalen. Dit geldt:

a. als de lesauto door ( bijvoorbeeld een onverwacht defect ) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;
b. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.

3. Mocht de leerling niet het aantal geadviseerde lessen nemen voor het examen, dan behoudt de instructeur het recht de leerling niet af te laten rijden en de kosten door te berekenen aan de leerling.

Artikel 6

Stoppen met de lessen:

1. Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van een week. Voor de lessen die binnen die week ingepland zijn, behoudt de rijschool het recht je die geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen.

2. Heb je wel een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een pakketopleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een ernstige reden hebt. Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de opleiding voorzet, de reden dient direct na kennisneming vermeld te worden bij de rijschool. De rijschool behoudt het recht te oordelen over het gewicht van de reden.

3. Als je kunt stoppen met een ernstige reden, dan dien je wel te betalen:

a. het geld van de lessen die gereden zijn 
b. de administratiekosten
c. het door de rijschool al betaalde examengeld ( CBR of BNOR-gedeelte).

4. Mocht je alles vooraf al hebben betaald, dan restitueert de rijschool je jouw lesgeld, verminderd met:

a. de lessen die al gereden zijn
b. de administratiekosten 

5. Heb je een vast aantal lessen of een vaste lesperiode ( bijvoorbeeld een pakketopleiding ) afgesproken, worden de kosten op de volgende wijze doorberekend bij annulering zonder ernstige reden:

a. Bij annulering van een cursus tot 2 weken voor de afgesproken startdatum wordt 25% van de rijlessen in rekening gebracht.
b. Bij annulering van een cursus tot 1 week voor de afgesproken startdatum wordt 50% van de rijlessen in rekening gebracht.
c. Bij annulering van een cursus binnen 1 week voor de afgesproken startdatum wordt 75% van de rijlessen in rekening gebracht.
d. Mocht de instructeur al een praktijkexamen of tussentijdse toets hebben gereserveerd, worden de kosten hiervan volledig doorberekend.
e. Administratiekosten
f. Bij tussentijds stoppen wordt 100% van de cursus in rekening gebracht.

6. Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeengekomen lessen of met het geven van lessen over de overeengekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als jouw rijschool zo`n ernstige reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. Hij moet dan wel duidelijk maken waarom hij besluit te stoppen. Had je al lessen vooruitbetaald, dan moet jouw rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terugbetalen.

Artikel 7

Geschillen:

Op alle voorkomende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 8

Vrijwaring:

1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
b. Als je je in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.

2. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

3. Je mag niet lessen als je ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd, omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.

Artikel 9

Aanvullende afspraken:

1. Als je een opleiding volgt, bijvoorbeeld in de vorm een pakketopleiding, dan mag de rijschool aanvullende afspraken met je maken.

2. Die gelden dan samen met de afspraken in de lesovereenkomst ( inclusief deze algemene voorwaarden ).

3. De extra afspraken die de rijschool hanteert worden schriftelijk vastgelegd en aan de lesovereenkomst toegevoegd.